Hàng Trung Quốc về ngày 26/05/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 26/05/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 3M 10350 Hàng mới 18 Phạm   Thị Đông Anh   Trường Hàng đã về đủ
2 EZMPD25YFSA MR Element DIP-4               5 NINHNV Anh KHánh Hàng Về đủ
3 EZMPH02MF MR Element Panasonic DIP-4               5
4 DR2009x12 20 Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *