Hàng Trung Quốc về ngày 18/05/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 18/05/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Chú   ý
1 MA16x100SCALB AIRTAC 1 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
2 TN20-50-S AIRTAC 3 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
3 EE-SX671 loại có dây Omron 15 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
4 SW-102 Surecom 1 KHOATHV Anh Tri Hàng   đã về đủ
5 YD20-24S12 Yihongtai 1 KHOATHV Anh Tri Hàng   đã về đủ
6
Board giải mã MP3
Hàng đổi cho   khách
   
1 THANGTV Anh Phong Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *