Hàng Trung Quốc về ngày 02/03/2017


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 02/03/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu
  SL
Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 A070VW08   V2 PMP AUO   Display panel 7″  TQ 10 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng   đã về đủ
3 MD2202-D32
  Yêu cầu mua đúng mã hàng

  2
LOANTT Anh Trung Hàng   đã về đủ
5 224J100
  100V, 0.22UF
màu   xanh bule 1000 Dinhttk Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
7 104J100
  100V, 0.1Uf
màu   xanh bule
  1000
Dinhttk Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
9 103J100 100V, 0.01UF màu   xanh bule
  1000
Dinhttk Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
11 PA1a-24V APA3312   loại 24V Panasonic DIP-4
  20
KHOATHV Chị   An Hàng   đã về đủ
13 MPX5010DP SENSOR   DIFF PRESS 1.45 PSI MAX NXP   USA Inc.
  2
Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
15 Trở   dán 1206 3.09K 1%, 1/4W Trung   Quốc dán
  100
Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
17 Trở   dán 1206 3.48K 1%, 1/4W Trung   Quốc dán 100 Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
19 Trở   dán 1206 6.49K 1%, 1/4W Trung   Quốc dán 100 Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
21 Trở   dán 1206 6.98K 1%, 1/4W Trung   Quốc dán 100 Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
23 Trở   dán 1206 7.87K 1%, 1/4W Trung   Quốc dán
  100
Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
25 Trở   dán 1206 8.87K 1%, 1/4W Trung   Quốc dán
  100
Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
27 Trở   dán 1206 15.8K 1%, 1/4W Trung   Quốc dán 100 Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
29 Trở   dán 1206 16.9K 1%, 1/4W Trung   Quốc dán 100 Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
31 Trở   dán 1206 17.4K 1%, 1/4W Trung   Quốc dán 100 Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
33 Trở   dán 1206 18.7K 1%, 1/4W Trung   Quốc dán
  100
Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
35 Tụ   dán 0805 56nF  Trung   Quốc dán
  100
Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
37 Tụ   dán 0805 1.2nF Trung   Quốc dán 100 Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
39 Tụ   dán 0805 8.2nF Trung   Quốc dán
  100
Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
41 Tụ   dán 0805 680pF Trung   Quốc dán 100 Ducdt anh   Long Hàng   đã về đủ
43 HM6147P-3 18-DIP 10 dopd anh Tuấn Hàng   đã về đủ
45 SN75325N Hàng mới  16-DIP 10 dopd anh Tuấn Hàng   đã về đủ
47 HM6148HLP-45 Hàng mới 
  18-DIP
10 dopd anh Tuấn Hàng   đã về đủ
49 SN75234N Hàng mới  8-DIP 10 dopd anh Tuấn Hàng   đã về đủ
51 CY7C188-15VC Hàng mới      SOJ 16 dopd anh Tuấn Hàng   đã về đủ
53 74LS189 Hàng mới  16-DIP 10 dopd anh Tuấn Hàng   đã về đủ
55 2SK163 Hàng mới  TO92 10 dopd anh Tuấn Hàng   đã về đủ
57 xi lanh bảo   hành  MGPM16-30Z: 2 pcs; MXS20L-30AS: 1 pcs 3 Hàng   đã về đủ
59 giooăng   cao su 15 Hàng   đã về đủ
61 Pro3 Sạc   36W, hàng mới chính hãng bảo hành 1 năm, có tem Windows và số serial Windows 10 KHOATHV Anh   Điền Hàng   đã về đủ
63 Pro4 Sạc   65W, hàng mới chính hãng bảo hành 1 năm, có tem Windows và số serial Windows 20 KHOATHV Anh   Điền Hàng   đã về đủ
65 JMD1024 10W-24V-0.5A
   
JMD Nguồn
  33
Dongpt Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *