Hàng Trung Quốc mới về ngày 22/09/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 22/09/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 Nguồn   5V, 2A
    Jack Nhỏ

  496
HCM HCM ĐỦ
2 Nguồn 12V-2A
  199

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *