HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 20/07


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 20/07/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi   chú
1 RK050IR43 -CT  RK050IR43-CT full gồm  (LCD + CTP) 
  1
DONGPT E   Ước Hàng   đã về đủ
2 KMB-0111
  5
Trần Kim Dinh Anh Tùng Hàng   đã về đủ
3 HST21  200A/4V +-15V  2 Trần Kim Dinh Anh Tùng Hàng   đã về đủ
4 adapter   12V 2A, đầu jack 5.5 x 2.1mm 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
5 LCD   16 x 4- 5v LCD   5V, đúng kích thước như link tham khảo 20 DONGPT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
6 SS-5GL Omron 100 DUNGLT A   HÙNG Hàng   đã về đủ
7  
    SS-5
Omron 50 DUNGLT A   HÙNG Hàng   đã về đủ
8 D2F-F Omron 50 DUNGLT A   HÙNG Hàng   đã về đủ
9 M24GN20A Hàng   mẫu 5 Hàng   đã về đủ
10 M24GW20A Hàng mẫu 5 Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *