Hàng Trung Quốc mới về ngày 07/11/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 07/11/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 MinIR-5  hàng mới chính hãng , loại 0-5% 
            3
DUNGLT A TuẤN ANH Hàng   đã về đủ
2 ĐẾ IC  40PIN 180 DUNGLT Chú Nho Hàng về thừa 10 pcs
3 ĐẾ   IC  16PIN 180 DUNGLT Chú Nho Hàng về thừa 10 pcs
4 ĐẾ   IC  14PIN
  136
DUNGLT Chú Nho Hàng về thừa 36 pcs
5 2SC3399 TO-92S 250 DUNGLT Chú Nho Hàng đã về đủ
6 Crystal   osc 3.2768MHz  DIP 2P 200 DUNGLT Chú Nho Hàng đã về đủ
7 AT93C46D SOP-8 100 DUNGLT Chú Nho Hàng đã về đủ
8 IRF   9Z24N MOSFET   P-CH 55V 12A TO-220AB International   Rectifier 10 Ducdt Anh  Thịnh Hàng đã   về đủ
9 IRF 7494 150V Single   N-Channel HEXFET Power MOSFET International   Rectifier SO8 20 Ducdt Anh  Thịnh Hàng đã   về đủ
10 VND5N07-E  MOSFET N-Ch 70V   5A OmniFET STMicroelectronics Dán 20 Ducdt Anh  Thịnh Hàng đã   về đủ
11 A82C251 CAN transceiver   for 24 V systems NXP   Semiconductors SOP8 10 Ducdt Anh  Thịnh Hàng đã   về đủ
12 PS21563P-P 600V/10A   low-loss 5th generation inverter bridge for three phase DC-to-AC power   conversion mitsubishi   semiconductor 10 Ducdt Anh  Thịnh Hàng đã   về đủ
13 D10XB80 General Purpose Rectifiers(800V   10A) SHINDENGEN 10 Ducdt Anh  Thịnh Hàng đã   về đủ
14 7726Q SOP-8 10 DUNGLT Anh Sỹ   Lương Hàng đã về đủ
15 2SC4620 ATV, 3 PIN 15 DUNGLT Anh Sỹ Lương Hàng đã về đủ
16 TD62597AFG SOP-18 10 DUNGLT Anh Sỹ Lương Hàng đã về đủ
17 TA8000S ZIP-9 5 DUNGLT Anh Sỹ Lương Hàng đã về đủ
18 XC3S500E-4VQG100C  IC FPGA 66 I/O 100VQFP Xilinx   Inc. YÊU CẦU   HÀNG CHÍNH HÃNG 15 Dinhttk Anh Tiền Hải Hàng đã về đủ
19  2DM556 Controller JMC 2 DUNGLT Anh Sỹ   Lương Hàng đã về đủ
20 BR9010 TSSOP-8
                  10
HUYVN ANH   HUỆ Hàng đã về đủ
21 M5L8253P-5 mitsubishi 20 HUYVN ANH   HUỆ Hàng đã về đủ
22 D830K013DZKB4 Yêu   cầu đúng mã               2 HUYVN ANH   BÌNH Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *