Hàng TQ về ngày 26/02/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ 26/02/2016
STT Tên   linh kiện SL thực   kiểm Nhân   viên Khách   hàng SL đặt hàng Chú ý
1 J177 5 AnhTQ Anh Nam 5 Hàng đã về đủ
2 J108  5 AnhTQ Anh Nam 5 Hàng đã về đủ
3 K128 5 AnhTQ Anh Nam 5 Hàng đã về đủ
4 7663S CPA 5 AnhTQ Anh Nam 5 Hàng đã về đủ
5 Điện trở 2W-100kΩ (±1%) 200 AnhTQ Anh Nam 200 Hàng đã về đủ
6 Triết áp vi chỉnh 2W-1K 5 AnhTQ Anh Nam 5 Hàng đã về đủ
7 Triết áp vi chỉnh 2W-10K 5 AnhTQ Anh Nam 5 Hàng đã về đủ
8 Triết áp vi chỉnh 2W-100K 5 AnhTQ Anh Nam 5 Hàng đã về đủ
9 UC3875N 10 Loantt Anh  Xuân Sơn 10 Hàng đã về đủ
10 DS1307 100 AnhTQ Anh Nam 10 Hàng về thừa 90pcs so với file đặt hàng
11 CX-411 6 DUNGLT 6 Hàng đã về đủ
12 DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1 1 HoaiTTT Anh Nam 1 Hàng đã về đủ
13 XR2206CP 2206CP XR-2206CP 2 HOAITTT Anh Tú 2 Hàng đã về đủ
14     E3FA-DN11 4 DUNGLT ANH TRUNG 4 Hàng đã về đủ
15 JMD1024 40 DUNGLT A Việt 40 Hàng đã về đủ
16 CMX264D5 CML 6 THIEPTX MAI HUY TOÀN 6 Hàng đã về đủ
17 SN80I3 2 KHOATHV Song Quỳnh 2 Hàng đã về đủ
18 BTA16-600B  5,100 Vinakip          2,600 Hàng về thừa 2500pcs so với file đặt hàng
19 BTA10-600B  5,100 Vinakip          2,600 Hàng về thừa 2500pcs so với file đặt hàng
20 DB3  5,100 Vinakip          5,200 Hàng về thiếu 100pcs so với file đặt hàng
21 680K 1/4W 1%  6,000 Vinakip          5,100 Hàng về thừa 900pcs so với file đặt hàng
22 1M 1/4W 1%  6,000 Vinakip          5,100 Hàng về thừa 900pcs so với file đặt hàng
23 104J/400V  5,100 Vinakip          5,100 Hàng đã về đủ
24 333J/400V  2,000 Vinakip          2,000 Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *