Hàng TQ về ngày 04/02/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 04/02/2016
STT Tên   linh kiện Kiểu Hình   ảnh SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1 Board blob.png 1 HoaiTTT Anh Nam Hàng đã về đủ
2 SI3018-FS 100 LOANTT Anh   Trần Cường Hàng đã về đủ
3 A7800A 50 LOANTT Anh Nguyện Hàng đã về đủ
4 A4504 100 LOANTT Anh Nguyện Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *