Hàng MOUSER về ngày 29/02/2016

 DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ   NGÀY 29/02/2016
STT Tên   linh kiện Số   lượng Nhân   viên quản lý Khách   hàng Ghi   chú
1 TQ2SA-24V 25 Thieptx Anh   Tuấn Hàng đã   về đủ
2 CPC2014N 30 Thieptx Anh Tuấn
3 TM4C1237H6PMI7 3 Thieptx Anh Lợi Hàng đã   về đủ
4 APHHS1005QBC/D 2
5 1285AS-H-2R2M=P2 2
6 TPS73533DRVR 5
7 SE5004L-R 2 Loantt Anh   khôi Hàng   đã về đủ
8 UCC25600DR 3 Dongpt Anh Trung-Viện vật lý Hàng đã   về đủ
9 RGP02-20E-E3/54 10
10 IRS27951STRPBF 3
11 ON1065E-R58 50
12 GRM55DR72J224KW01L 100
13 93R1A-R22-A08L 2 Dongpt Anh   Phương Hàng   đã về đủ
14 OPA2134PA 1 Thieptx Thái Tạo Hàng đã   về đủ
15 C1206C222J5GACTU 20
16 MIC5205-3.3YM5-TR 10
17 HZ0805E601R-10 100
18 PZTA56 100
19 PZTA06 100
20 HK10053N6S-T 20 Dunglt Anh Du Hàng đã   về đủ
21 GJM1555C1H1R0BB01D 20
22 MM8030-2610RJ3 20
23 CC0603KRX7R9BB182 100
24 CRCW12060000Z0EA 100
25 73L3R20J 100
26 RC0805FR-0776K8L 100
27 RC0603FR-07499KL 100
28 RC0603FR-0769K8L 100
29 RC0603FR-07113KL 100
30 LVK12R020DER 10
31 MMDL914-TP 20
32 NTCG163JF103F 10
33 22-03-5075 220 Loantt JVN Hàng   đã về đủ
34 LAUNCHXL-F28377S 1 Loantt Anh   Hạc_Gia Lực Hàng   đã về đủ
35 2SMPP-02 5 Anhtq Anh   Hưng Hàng   đã về đủ
36 MAX4255EUK+T 5 CNHCM_ Hoaitt Anh Hưnng Hàng   đã về đủ
37 FXP70.07.0053A 30 Anh Việt_Bosch Hàng đã   về đủ
38 1174C   SL005 1
39 MMPF0100F0AEP 55
40 RK73H1ETTP4701F 165
41 RK73H1ETTP6802F 165
42 SN74F74N 10 Dunglt Anh Phước  Hàng đã về đủ 
43 2N3866 6
44 BFG35,115 10
45 MCP4921-E/P 4
46 SFH   4555 100 Thieptx Anh   Sơn-Hoàng phát Hàng   đã về đủ
47 IHW30N120R3 100 Thieptx Song   tùng Hàng   đã về đủ
48 135110-02-M0.25 10 Dongpt Anh   Tuấn_Attech Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *