Hàng Mouser mới về ngày 03/10/2016

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 03/10/2016
STT Tên   linh kiện Nhà   sx Số  lượng Nhân   viên phụ trách Khách   hàng Ghi   chú
1 AD9510/PCBZ Analog Devices   Inc. 1 ĐôngPT Anh Trường
Hàng đã về đủ
2 ADCLK925/PCBZ Analog   Devices Inc. 1
3 AD9122-M5372-EBZ Analog   Devices Inc. 1
4 TEA18362T/1J NXP 5 LoanTT Anh   Mạnh Hàng   đã về đủ
5 ADTL082ARZ Analog   Devices Inc. 20 DinhTTK Anh   Hải Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *