Hàng Digikey về ngày 26/02/2016

HÀNG DIGIKEY VỀ NGÀY 26/02/2016
STT Digi-Key   Part Number Tên   linh kiện Số   lượng Nhân   viên quản lý Khách   hàng Ghi   chú
1 445-5142-1-ND C1608X5R1E334K080AC 10 Dinh TTK A. Hội  Hàng   đã về đủ
2 478-4978-1-ND TPSB107M006R0250 5
3 445-7717-1-ND C3216X5R0J226M085AC 20
4 493-2181-1-ND UWT1C471MNL1GS 5
5 587-1338-1-ND EMK316BJ475KL-T 10
6 DB2431200LCT-ND DB2431200L 5
7 587-1868-1-ND BK1608HS121-T 10
8 587-2978-1-ND NRS8040T4R7NJGJ 10
9 587-2374-1-ND NR5040T6R8M 2
10 587-1768-1-ND FBMJ2125HS420-T 10
11 568-6434-1-ND PDTC143ET,215 10
12 2N7002KT1GOSCT-ND 2N7002KT1G 20
13 311-2.32KHRCT-ND RC0603FR-072K32L 10
14 311-120KHRCT-ND RC0603FR-07120KL 25
15 311-20.0KHRCT-ND RC0603FR-0720KL 25
16 311-.22QCT-ND RL0603FR-070R22L 5
17 296-13496-1-ND SN74LVC2G34DBVR 5
18 RT7295CGJ6FCT-ND RT7295CGJ6F 3
19 RT7285CGJ6CT-ND RT7285CGJ6 2
20 NCP1117LPST33T3GOSCT-ND NCP1117LPST33T3G 5
21 IRLMS6702PBFCT-ND IRLMS6702TRPBF 3
22 MCP73844-840I/MS-ND MCP73844-840I/MS 3
23 PS2801-4ACT-ND PS2801-4-F3-A 3
24 535-10630-1-ND ABM3-8.000MHZ-D2Y-T 2
25 535-10645-1-ND ABM3-25.000MHZ-D2Y-T 2
26 497-11767-ND STM32F405RGT6 5 Ha   ĐT Anh   Hưng Hàng   đã về đủ
27 2SC4536-T1-AZCT-ND 2SC4536-T1-AZ 100 Ha   ĐT Anh   Hào Hàng   đã về đủ
28 WSRB-.10CT-ND WSR3R1000FEA 6 0 Phòng   R&D Hàng   đã về đủ
29 296-27331-1-ND INA199A2DCKR 8 0 Phòng   R&D Hàng   đã về đủ
30 PIC18F25K22-I/SP-ND PIC18F25K22-I/SP 2 Dung LT Em Mạnh Hàng đã   về đủ
31 PG164130-ND PG164130 1
32 MAX414CPD+-ND MAX414CPD+ 2 HOAITTT Anh Tú Hàng   đã về đủ
33 478-3147-1-ND SA105A102JAR 4
34 8.45KXBK-ND MFR-25FBF52-8K45 10
35 102KXBK-ND MFR-25FBF52-102K 10
36 7.15KXBK-ND MFR-25FBF52-7K15 10
37 1.00KXBK-ND MFR-25FBF52-1K 10
38 12.1KXBK-ND MFR-25FBF52-12K1 10
39 17.4KXBK-ND MFR-25FBF52-17K4 10
40 28.0KXBK-ND MFR-25FBF52-28K 10
41 4.12KXBK-ND MFR-25FBF52-4K12 10
42 1.62KXBK-ND MFR-25FBF52-1K62 10
43 LM2940CT-5.0-ND LM2940CT-5.0 1
44 311-8.45KFRCT-ND RC1206FR-078K45L 10
45 311-102KFRCT-ND RC1206FR-07102KL 10
46 311-7.15KFRCT-ND RC1206FR-077K15L 10
47 311-1.00KFRCT-ND RC1206FR-071KL 10
48 311-12.1KFRCT-ND RC1206FR-0712K1L 10
49 311-17.4KFRCT-ND RC1206FR-0717K4L 10
50 311-28.0KFRCT-ND RC1206FR-0728KL 10
51 311-4.12KFRCT-ND RC1206FR-074K12L 10
52 311-1.62KFRCT-ND RC1206FR-071K62L 10
53 TC4428AEOA-ND TC4428AEOA 50 HOAITTT Anh   Nam Hàng   đã về đủ
54 535-9034-ND AB38T-32.768KHZ 1000 KHOATHV Anh Tâm Hàng đã   về đủ
55 336-2616-ND C8051F920-G-GQ 250
56 MAX31855KASA+-ND MAX31855KASA+ 20
57 1N4148W-FDICT-ND 1N4148W-7-F 2 HOAITTT Anh Phương Hàng   đã về đủ
58 ES1J-TPCT-ND ES1J-TP 2
59 MMDL914-TPMSCT-ND MMDL914-TP 2
60 DF10SA-E3/77GICT-ND DF10SA-E3/77 2
61 MURS480ET3GOSCT-ND MURS480ET3G 2
62 SMBJ15A-FDICT-ND SMBJ15A-13-F 2
63 507-1865-1-ND RSTA   1-AMMO 2
64 732-4196-ND 7447480331 2
65 497-12785-1-ND STD3NK90ZT4 2
66 541-475KFCT-ND CRCW1206475KFKEA 10
67 541-150KHCT-ND CRCW0603150KFKEA 10
68 541-11.8KHCT-ND CRCW060311K8FKEA 10
69 541-330KXCT-ND CRCW2512330KJNEG 2
70 541-10.0KHCT-ND CRCW060310K0FKEA 10
71 541-511HCT-ND CRCW0603511RFKEA 10
72 541-2.49KHCT-ND CRCW06032K49FKEA 10
73 541-10.0FCT-ND CRCW120610R0FKEA 10
74 541-100KHCT-ND CRCW0603100KFKEA 10
75 CRL1206-FW-R620ELFCT-ND CRL1206-FW-R620ELF 2
76 541-1.0MECT-ND CRCW12061M00JNEA 2
77 541-10.0FCT-ND CRCW120610R0FKEA 10
78 541-5.1KECT-ND CRCW12065K10JNEA 2
79 495-2094-ND B57236S100M 2
80 296-41807-1-ND UCC28C42DR 2
81 36-5000-ND 5000 2 HOAITTT Anh Phương Hàng đã   về đủ
82 36-5001-ND 5001 2
83 RN-2483-PICTAIL-ND RN-2483-PICTAIL 3 KHOATHV Anh   Điền Hàng   đã về đủ
84 493-11564-3-ND UPJ1V101MPD1TD 1000 KHOATHV Anh Duy Hàng đã   về đủ
85 493-11733-3-ND UPJ1V221MPD6TD 500
86 BC2AAPC-ND BC2AAPC 6 Thiep   TX A.Lợi  Hàng   đã về đủ
87 2SA1162-GRLFCT-ND 2SA1162-GR,LF 100 Ha   ĐT Anh   Hào Hàng   đã về đủ
88 PIC24FJ256GA106-I/PT-ND PIC24FJ256GA106-I/PT 2 0 Phòng   R&D Hàng   đã về đủ
89 SDR0604-102KLCT-ND SDR0604-102KL 10 Thiep   TX A.   Thái Tạo Hàng   đã về đủ
90 490-7709-ND 7BB-12-9 10 Loan   TT A.   Nam Hàng   đã về đủ
91 1568-1004-ND SEN-12040 4 Loan   TT Anh   Hạc  Hàng   đã về đủ
92 WM3152-ND 353120260 1000 Loan   TT Chị   Hằng Hàng   đã về đủ
93 28086-ND 28086 1 Dung LT Em Mạnh Hàng đã   về đủ
94 1530-1009-1-ND A2035-H 1
95 WM11190CT-ND 5033981892 1
96 497-1491-5-ND LD1117V33 1
97 811-1096-ND 3020-01101-0 3 Thiep   TX Nguyễn   Anh Tuấn Hàng   đã về đủ
98 587-2200-1-ND AH316M245001-T 20 Dung   LT Anh   Du Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *