Danh sách hàng TQ về ngày 03/02/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 03/02/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng
1 CTP301 Pager Trung   Quốc 1 KHOATHV Anh   Tuấn
2 CTP200 red Trung   Quốc 1 KHOATHV Anh   Tuấn
3 CTM699 Trung   Quốc 1 KHOATHV Anh   Tuấn
4 CTM02V Trung   Quốc 1 KHOATHV Anh   Tuấn
5 CTT23 Trung   Quốc 3 KHOATHV Anh   Tuấn
6 CTT19 Trung   Quốc 3 KHOATHV Anh   Tuấn
7  BS520 PHOTODIODE BLUE 5.34MM SQ Sharp Microelectronics Chiếc 4 DOPD A.LÂM   SION
8 BCP52 SOT223 10 DUNGLT A   HOÀ KYOWA
9 BTA16-600B 16A/600V STMicroelectronics  TO-220 1000 KHOATHV Anh   Tiệp
10 2A104 Tụ   điện Trung   Quốc DIP-2 1000 KHOATHV Anh   Tiệp
11 Điện   trở  Loại   33K-1/4W Trung   Quốc DIP 10000 KHOATHV Anh   Tiệp
12 Điện   trở  Loại   330K-1/4W Trung   Quốc DIP 2000 KHOATHV Anh   Tiệp
13 Điện   trở  Loại   180K-1/4W Trung   Quốc DIP 2000 KHOATHV Anh   Tiệp
14 Điện   trở  Loại   100K-1/4W Trung   Quốc DIP 2000 KHOATHV Anh   Tiệp
15 DB3 STMicroelectronics  DO-35 100 KHOATHV Anh   Tiệp
16 A60L-0001-0290#LM32C Loại   3.2A-48V Fanuc DIP 50 KHOATHV Anh   Hào
17  DSCR150A Khách   yêu cầu phải có chỉ số 0.3 ở thang đo Diode 3 DUNGLT A   VƯỢNG HKR
18 H60200801000G http://www.anytek.com.tw/UserUpFiles/20120827/QEmQqqk9rR3n.pdf Anytek terminal   block 1180 Dinhttk c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *