DANH SÁCH HÀNG ELEMENT VỀ NGÀY 10/01/2018

DANH   SÁCH HÀNG ELEMENT VỀ NGÀY 01/09/2017 VÀ NGÀY 10/01/2018
Item Order code MPN Brand Qty Ghi chú
1 1617405 LA 55-P LEM 29 Hàng đã về đủ   ngày 01/09/2017
2 8648298 IRF540NPBF INFINEON 50 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
3 2393231 HCPL-7800A-500E AVAGO TECHNOLOG 55 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
4 2132439 LM358D TEXAS INSTRUMEN 210 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
5 2293778 LM339D TEXAS INSTRUMEN 130 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
6 2393289 6N137-500E AVAGO TECHNOLOG 50 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
7 2769349 SN65HVD235DR TEXAS INSTRUMEN 30 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
8 2511468 MAX3485CSA+ MAXIM INTEGRATE 30 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
9 1470443 MAX232DR TEXAS INSTRUMEN 30 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
10 2335628 DP83848CVVX/NOPB TEXAS INSTRUMEN 30 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
11 1331368 25AA256-I/SN MICROCHIP 30 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
12 1467537 SS14 FAIRCHILD SEMIC 300 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
13 1075763 BY203-20STAP VISHAY 50 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
14 1329623 ACS712ELCTR-05B-T ALLEGRO MICROSY 25 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
15 2064368 STM32F407VGT6 STMICROELECTRON 15 Hàng   về ngày 01/09/2017 SL 13PCS,   ngày 10/01/2018 SL 2PCS
16 2499571 R1SE-0505/H2-R RECOM POWER 30 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
17 1084998 HCPL-4504-300E AVAGO TECHNOLOG 40 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
18 1231690 MUR3060WTG ON SEMICONDUCTO 10 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
19 1453503 EPM240T100C5N ALTERA 13 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
20 2483489 LAUNCHXL-F28377S TEXAS INSTRUMEN 11 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
21 2465066 LAUNCHXL-F28069M TEXAS INSTRUMEN 8 Hàng   đã về đủ ngày 01/09/2017
22 2146845 LA   305-S LEM 20 Hàng   đã về đủ ngày 10/01/2018
23 1617416 LV   25-P LEM 50 Hàng   đã về đủ ngày 10/01/2018
24 2323279 LM324D TEXAS   INSTRUMEN 30 Hàng   đã về đủ ngày 10/01/2018
25 1103043 TL7705ACP TEXAS   INSTRUMEN 10 Hàng   đã về đủ ngày 10/01/2018
26 9129944 HCPL-4506-000E AVAGO   TECHNOLOG 10 Hàng   đã về đủ ngày 10/01/2018
27 8649278 IRFP250PBF VISHAY 15 Hàng   đã về đủ ngày 10/01/2018
28 2393231 HCPL-7800A-500E AVAGO   TECHNOLOG 25 Hàng đã về đủ ngày   10/01/2018
29 2798723 DS1307Z+T&R MAXIM   INTEGRATED 20 Hàng đã về đủ ngày   10/01/2018
30 2478467 HS100 50R J ARCOL 5 Hàng đã về đủ ngày   10/01/2018
31 2483489 LAUNCHXL-F28377S TEXAS   INSTRUMEN 2 Hàng đã về đủ ngày   10/01/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *